PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Dorota Kowalczyk   

PLAN  PRACY  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II W GÓRZE ŚW. MAŁGORZATY

 

 

PRACA PEDAGOGICZNA

Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej, informacyjnej    i medialnej uczniów, kształcenia ustawicznego i wszechstronnego rozwoju ucznia.

 

 

Zadania

 

Sposoby realizacji

 

Osoba odpowiedzialna

 

Termin

wykonania

Tworzenie warunków do zdobywania informacji  z różnych źródeł

 

 

 

 

Organizacja zbiorów i warsztatu informacyjnego; uaktualnianie napisów informacyjnych, plansz.

Wprowadzenie do ewidencji zbiorów podręczników dla klas

Wdrażanie i zachęcanie uczniów  do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej  i wypożyczania książek.

Uczenie poszanowania książek i czasopism oraz poprawnego zachowania w bibliotece.

bibliotekarze

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

Rozpoznawanie    i kierowanie zainteresowaniami literackimi, rozwijanie kultury czytelniczej

Inspirowanie czytelnictwa poprzez:

Udział w projekcie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

·     reklamowanie książek,

·     udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,

·     wystawy okolicznościowe, wystawki zakupionych nowości,

·     organizację świąt bibliotecznych,

·     przeprowadzenie imprez i konkursów            czytelniczych

·         organizowanie spotkań autorskich

·         wyjazd na Targi Książki dla Dzieci do Poznania

bibliotekarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

Przygotowanie użytkowników do korzystania                z różnorodnych źródeł informacji  i do samokształcenia

Zapoznanie z nowym  regulaminem biblioteki i czytelni uczniów kl. I- VII

Udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom oraz przekazywanie książek do pracowni przedmiotowych.

Udostępnianie materiałów bibliotecznych         na zajęcia edukacyjne.  

Udostępnianie i wypożyczanie podręczników uczniom kl I, II i IV

Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania      i wykorzystywania informacji  z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat.

Udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad bibliotecznych, rzeczowych, tekstowych.

 

bibliotekarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień

i wyzwalanie twórczych postaw

Udział w projekcie Narodowy Program Rozwoju Czytania

Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb    i nawyków czytelniczych  z uwzględnieniem   indywidualnych uzdolnień uczniów. 

Pomoc  w wyszukiwaniu i kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów                i olimpiad.

Powołanie Klubu Asystentów Bibliotecznych;

Wybór członków Klubu będących łącznikami klasowymi z biblioteką. Szkolenie.

Wyróżnianie najlepszych czytelników :

-  „Czytelnik roku” w kl. I-III i IV-VI           imienny wykaz najlepszych czytelników roku   umieszczany na tablicy „Biblioteka w szkole”,

-  dyplomy.

 

bibliotekarze

 

 

 

 

 

bibliotekarzee

i wych. klas

 

bibliotekarze

cały rok

 

 

wg potrzeb

 

 

wrzesień

 

 

 

co m-c

na zakończenie roku szkolnego

Współpraca ze środowiskiem szkolnym, pozaszkolnym,               rodzicami

Wspomaganie realizacji programów nauczania   i wychowania, edukacji kulturalnej  i informacyjnej ucznia.

Pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.                                               

Sporządzanie wykazów i reklamowanie nowości wydawniczych dla nauczycieli; gromadzenie materiałów pomocnych w uzyskaniu stopnia awansu zawodowego.

Współpraca  z nauczycielami w ramach realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, ścieżek edukacyjnych z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.

Uzgodnienie wartości księgozbioru z ewidencją księgowości.

Współpraca z rodzicami, informowanie              o czytelnictwie dzieci i popularyzowanie literatury pedagogicznej.

Współpraca z bibliotekami innych szkół      

i sieci.

bibliotekarze

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu roku

 

 

 

 

podczas zebrań

 

 

w ciągu roku

 

 

 

grudzień

 

 

w ciągu roku

 

Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie

Udział w konferencjach szkoleniowych, kursach, warsztatach.

Praca w zespołach, wymiana doświadczeń.

Mierzenie jakości pracy biblioteki.

Doskonalenie warsztatu pracy – zapoznawanie się z nowościami  metodycznymi   i wydawniczymi.

Samokształcenie.

 

bibliotekarze

w ciągu roku

wg planu

w ciągu roku

 

cały rok


 

 

 

PRACE

BIBLIOTECZNO – TECHNICZNE

 

 

 

Zadania

 

 

Sposoby realizacji

 

Osoba

odpowiedzialna

 

Termin realizacji

Planowanie, statystyka, sprawozdawczość

 

 

 

Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki.

Prowadzenie dziennika bibliotecznego.

Sprawozdawczość półroczna i roczna.

Prowadzenie statystyki dziennej, półrocznej           i rocznej.

 

bibliotekarze

 

 

 

 

 

wrzesień

cały rok

 

 

 

 

Organizacja udostępniania zbiorów,                     gromadzenie, opracowanie, selekcja, konserwacja

Uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych.

Ewidencja - bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej.

Wprowadzenie do ewidencji zbiorów podręczników dla klas I , II i IV

Opracowywanie zbiorów - klasyfikacja wg UKD, katalogowanie, techniczne opracowywanie książek.

Melioracja księgozbioru głównego     i podręcznego.

Selekcja zbiorów - inwentaryzacja ubytków.

Konserwacja zbiorów - oprawa i naprawa książek.

Akcesja czasopism.

bibliotekarze

 

 

 

 

 

  

 

 

 

bibliotekarze

aktyw biblioteczny

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb

 

 

cały rok

Organizacja warsztatu informacyjnego                   i dydaktycznego biblioteki

Tworzenie elektronicznej bazy danych – praca z programem BIBLOS

Uaktualnianie katalogów bibliotecznych;             bieżąca rozbudowa.

Systematyczne uzupełnianie bibliograficznej kartoteki zagadnieniowej; rozbudowa o nowe działy.

Analiza czytelnictwa indywidualnych uczniów; opracowywanie miesięcznych wykazów.

 

bibliotekarze

cały rok

 

 

w ciągu roku

 

 

 

 

co m-c

Prace administracyjne

Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, ewidencji przychodów i ubytków; przeprowadzanie okresowo inwentaryzacji zbiorów.

Aktualizacja wykazu uczniów i kartoteki czytelników;  założenie kartoteki dla uczniów kl. I.                                               

Piecza nad tablicą „Biblioteka w szkole”.

Dbanie o estetykę wypożyczalni i czytelni.

Zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym; odbiór książek i sprawdzenie ich stanu.

Uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej.

 

bibliotekarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

cały rok

 

 

czerwiec

 

 

Zmieniony ( 26.03.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »