PLAN PRACY Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Dorota Kowalczyk   
14.01.2018.

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532 )

Zadanie 1.    Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

1.    Prowadzenie obserwacji, rozmów, diagnoz środowiskowych (dom rodzinny, GOPS, środowisko lokalne, itp.) szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi.

2.    Dwukierunkowe przekazywanie informacji na temat sytuacji poszczególnych uczniów - aktualizacja wiedzy w tym zakresie.

3.    Opracowanie narzędzi diagnozowania sytuacji szkolnej (postępy w nauce, zachowanie) i rodzinnej uczniów:

o    badanie ankietowe uczniów dot. zachowań agresywnych, cyberprzemocy – maj, czerwiec;

o    pomoc nauczycielom w doborze narzędzi w przeprowadzeniu badań w kierunku  wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się./ cały rok

4.    Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu właściwości intelektualnych uczniów, wskazywanie na charakterystyczne cechy poszczególnych grup wiekowych.

5.    Pomoc członkom zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz analizie dokumentacji ucznia.

6.    Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych.

7.    Współpraca z wychowawcami w zakresie udzielania rodzicom informacji na temat kierowania uczniów przejawiających trudności dydaktyczno-wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych (przygotowanie lub współpraca  w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami mającymi wątpliwości co do zasadności specjalistycznej diagnozy).

Zadanie 2.    Diagnozowanie sytuacji wychowawczej.

1.    Rozmowy z wychowawcami klas, nauczycielami.

2.    Utrzymywanie ścisłej współpracy z kuratorami rodzinnymi uczniów pochodzących z rodzin objętych opieką sądu, asystentami rodziny pracownikami PCPR w Łęczycy.

3.    Analiza warunków środowiska domowego.

4.    Postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych.

Zadanie 3.    Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1.    Koordynowanie podejmowanych w szkole działań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2.    Współpraca z dyrekcją w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

3.    Ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4.    Praca w zespołach ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

Zadanie 4.    Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień

1.    Gromadzenie materiałów z zakresu profilaktyki uzależnień.

2.    Realizacja elementów programu profilaktycznego „Znajdź właściwe rozwiązanie” i ,,Nie pal przy mnie, proszę”.

3.    Realizacja elementów innych programów profilaktycznych wg potrzeb.

4.    Prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych mających na celu  kształtowanie umiejętności interpersonalnych, profilaktykę  uzależnień, zachowań agresywnych, inne w miarę zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb.

Zadanie 5.    Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy

1.    Udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia.

2.    Objęcie szczególną opieką i wsparciem uczniów niepełnosprawnych i innych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3.    Wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka.

4.    Przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności dydaktyczno - wychowawcze.

5.    Udzielanie porad nauczycielom w zakresie doboru  metod wychowawczych w postępowaniu z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu.

6.    Projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów.

7.    Pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dziecka działań.

8.    Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych.

Zadanie 6.    Inicjowanie i podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

1.    Pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej).

2.    Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy i agresji w szkole.

3.    Opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową na potrzeby gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4.    Projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów (np. kontrakty).

Zadanie 7.    Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień.

1.    Udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia.

2.    Wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka.

3.    Udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi.

4.    Pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dziecka działań.

5.    Prowadzenie pogadanek, warsztatów w ramach  pedagogizacji  rodziców.

Zadanie 8.    Wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1.    Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególne w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

2.    Zwracanie szczególnej uwagi na kwestię sprawiedliwości i etycznego traktowania uczniów przez nauczycieli i przestrzeganie przez nich ustaleń Konwencji o Prawach Dziecka.

3.    Wspomaganie merytoryczne i metodyczne nauczycieli w pełnionych przez nich funkcjach - wskazywanie sposobów realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, a także dydaktycznych.

4.    Udzielanie porad (współpraca) w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasie.

5.    Udzielanie porad (współpraca) dotyczących pracy z uczniem mającym problemy (dydaktyka, wychowanie).

6.    Współpraca z dyrekcją w zakresie tworzenia (modyfikowania) i realizowania programu profilaktyki, innych planów i programów związanych z wychowaniem, rozwojem osobowym uczniów i poprawianiem jakości pracy szkoły.

Zadanie 9.Wspieranie rodziców.

1.    Udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi.

2.    Przełamywanie uczuć bezradności, niepewności i napięć psychicznych w związku z przeżywanymi trudnościami.

3.    Wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów.

4.    Poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci. Słuchanie o pojawiających się trudnościach, radzenie, jakie działania można podjąć - w tym tłumaczenie ograniczeń, jakie należy postawić dziecku.

5.    Udzielanie rodzicowi informacji w zakresie ochrony prawnej jego i dzieci w sytuacjach zaniedbań, lub przemocy domowej.

6.    Udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie.

7.    Pośredniczenie w kontaktach rodzica z tymi instytucjami, w tym pomoc w wypełnieniu formalności związanych ze skorzystaniem z ich usług.

Zadanie 10. Udzielanie uczniom porad i konsultacji.

1.    Rozmowy z uczniami, w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw, przekonań, atrybucji, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie, a także wpływu ich zachowania na otoczenie.

2.    Pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.

3.    Porady dotyczące rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych; porady i pomoc w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi w tym, presją negatywnych wzorców.

4.    Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami.

5.    Porady na temat sposobów efektywnego uczenia się.

Zadanie 11 Pomoc materialna

1.    Dyskretne monitorowanie sytuacji materialnej uczniów.

2.    Czuwanie nad właściwym dysponowaniem środkami uzyskanymi przez rodzinę na pomoc materialną dla dziecka.

Zadanie 12 Współpraca z instytucjami

1.    Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Łęczycy

2.    GOPS Góra Św. Małgorzaty

3.    Sąd Rejonowy w Łęczycy Wydział rodzinny i Nieletnich

4.    Policja, dzielnicowy

5.    PCPR w Łęczycy

6.    PPP-P w Łęczycy

7.    Inne.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »