PROGRAM ADAPTACYJNY DLA KLASY IV
Redaktor: Dorota Kowalczyk   
01.09.2015.

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA KLASY IV

" UCZĘ SIĘ Z RADOŚCIĄ"

OPRACOWANY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II W GÓRZE ŚW.MAŁGORZATY

rok szkolny 2016/2017

 I. Idea i założenia teoretyczne programu

Sytuacja psychospołeczna ucznia rozpoczynającego naukę szkolną w przedziale klas IV-VI jest bardzo złożona i związana z opuszczeniem ,,oswojonego’’ świata swojej klasy i pani. Nie wszystkie dzieci są w stanie sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nim szkoła i rodzice oraz przystosować się do nowych warunków i obowiązków szkolnych. Dla wielu dzieci przejście na system oceniania wyników swojej pracy jest czynnikiem stresującym i blokującym rozwój poznawczy.

Dziecko podlegające prawidłowym procesom adaptacyjnym, po krótkim okresie ostrożnego wchodzenia w życie szkolne, zaczyna zachowywać się w naturalny, typowy dla siebie sposób. Potrafi dostosować się do wymogów środowiska, ale jednocześnie próbuje aktywnie oddziaływać na otaczającą go rzeczywistość. Prawdopodobieństwo zaburzeń procesów przystosowawczych wzrasta w miarę kumulowania się niekorzystnych czynników o charakterze bio-psycho-społecznym (np. zaburzenia emocjonalne dziecka, zaburzenia struktury rodziny, niekorzystne warunki materialne i trudności w szkole, wadliwe postawy rodziców).

Dzieci mające trudności z przystosowaniem się do środowiska szkoły, klasy często wyróżniają się określonym zespołem zachowań, charakteryzowanym jako nadpobudliwość bądź zahamowanie psychoruchowe.

W zachowaniu dzieci zahamowanych zaznacza się obniżenie aktywności objawiające się:

§   małomównością 

§   problemami z nawiązaniem kontaktów społecznych

§   brakiem zainteresowania problemem 

§   małą ruchliwością 

§   powolną reakcją 

§   apatią

Dzieci nadpobudliwe charakteryzuje:

§   impulsywność

§   łatwe wpadanie w gniew

§   skłonność do kłótni i bójek z rówieśnikami

§   niski poziom koncentracji uwagi 

§   chaotyczność w działaniu

 

O istnieniu zaburzeń można mówić, gdy dziecko przez dłuższy czas nie jest w  stanie przyswoić sobie umiejętności koniecznych do dobrego funkcjonowania w sytuacji szkolnej.

 

Zaburzenia zachowania przejawiają przede wszystkim dzieci:

§   o niskim poziomie zdolności intelektualnych

§   dzieci niedojrzałe społecznie 

§     zaniedbanie kulturowo

§   z ukrytymi dysfunkcjami, które ujawniają się dopiero pod wpływem wymagań szkolnych.

 

Ignorowanie pierwszych problemów dziecka może w przyszłości doprowadzić do poważnych            trudności wychowawczych, aż do nieprzystosowania społecznego włącznie. Konieczne jest więc objęcie okresem ochronnym i opieką klas IV. 

1.     Cele programu :

Cele główne :

§   Poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci rozpoczynających naukę w klasie czwartej, poprzez nawiązanie satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi (zmiana sposobu zachowań).

§   Zmniejszenie napięć i niepokojów związanych z nową sytuacją szkolną (odreagowanie emocjonalne).

§   Zapobieganie wadliwej adaptacji dzieci do warunków życia i wymagań otoczenia, poprzez uczenie ich pozytywnego patrzenia na siebie, swoje życie i otoczenie (zmiana sądów o rzeczywistości).

§   Wyrabianie orientacji czasowej w rozkładzie dnia w szkole. 

§   Sukcesywne nabywanie umiejętności korzystania z różnych przedmiotów, sprzętów i pomieszczeń. 

Cele szczegółowe programu :

§   Kształtowanie umiejętności interpersonalnych .

§   Zwiększenie samoświadomości, budowanie poczucia własnej wartości, wzrost samodzielności.

§   Kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się.

§   Rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi. 

§   Kształtowanie tolerancji i akceptacji dla odmienności.

§    Wzmacnianie zaufania do siebie i innych.

§   Budowanie otwartości, umiejętności współpracy.

§   Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania pozytywnych relacji rówieśniczych. 

 

2.     Sposób realizacji :

We wrześniu dla uczniów klas czwartych rozpoczyna się okres ochronny – mający na celu wdrożenie dzieci do nowych wymogów, obowiązków, poznania nauczycieli.

Okres ochronny zakłada :

§  dwa pierwsze tygodnie września  bez ocen 

§  rozpoczynanie zajęć przez nauczycieli zabawami integracyjnymi, rozluźniającymi 

§  stały kontakt dzieci z byłymi wychowawcami mający na celu wsparcie emocjonalne 

§  konsultacje z pedagogiem 

§  zajęcia w klasach prowadzone przez pedagoga 

 

Realizacja programu zakłada współpracę: 

Pedagoga z wychowawcami uczniów klas czwartych z byłymi wychowawcami w zakresie : 

§  konsultacji i spostrzeżeń np.: funkcjonowania dziecka w klasie, grupie rówieśniczej, sytuacjach zadaniowych 

§  współpracy przy organizowaniu zajęć w klasach 

§  monitorowaniu zmian i postępów dzieci w adaptacji zadaniowej 

§  przekazywanie informacji istotnych dla postępowanie korekcyjnego z dzieckiem 

Z rodzicami uczniów w zakresie :

§  motywowaniu do współpracy 

§  przekazywaniu informacji i spostrzeżeń istotnych dla pracy korekcyjnej z dzieckiem na terenie domu 

 

3.     Oczekiwane efekty :

§  dziecko bezstresowo staje się uczniem 

§  uczeń czuje się bezpiecznie w murach szkolnych 

§  swobodnie porusza się po budynku szkolnych  

§  wie jak funkcjonuje szkoła 

§  poznaje pracowników i pomieszczenia szkoły 

§  poznają organizacje życia w grupie 

§  będą pozytywnie nastawione do nowego środowiska 

§  uświadomią sobie, że pobyt w szkole może być dla nich ciekawą i wesołą zabawą oraz  formą radosnego działania i nauki . 

4.     Ewaluacja programu :

Formy ewaluacji : 

§  obserwacja ucznia 

§  rozmowy z dziećmi 

§  ocena rodzica – ankieta 

 

 

 

 

 

Zmieniony ( 28.03.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »