PROGRAM ADAPTACYJNY DLA KLASY I
Redaktor: Dorota Kowalczyk   
02.09.2015.

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA KLASY I

" JUŻ JESTEM UCZNIEM"

OPRACOWANY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II

W GÓRZE ŚW. MAŁGORZATY


 

I. CEL OGÓLNY PROGRAMU I JEGO ZAŁOŻENIA

Adaptacja jest to proces uzyskiwania równowagi między potrzebami dziecka a otoczenia.

Celem ogólnym programu jest włączenie uczniów klasy I w życie, tradycje i zwyczaje szkoły.

Dzieci rozpoczynające naukę znajdują się w nowej dla siebie sytuacji i muszą podjąć się pełnienia nowej roli.

Rola ucznia wiąże się z potrzebą wytężonej pracy, skupienia uwagi, obowiązkowości, współpracy z innymi

uczniami, pokazywania się, prezentowania się.
Program ma za zadanie pomóc uczniowi w pokonaniu lęków i obaw z tym związanych, włączeniu się do grona

rówieśników i poznaniu nauczyciela.  Ma pomóc dziecku w miarę bezstresowym przejściu z przedszkola

do szkoły. Rodzicom ma pokazać szkołę jako miejsce odpowiednio przystosowane dla ich pociech.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 

- Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – szkoła,

- Eliminowanie stresu adaptacyjnego,

- Skrócenie czasu adaptacji dzieci w nowym środowisku, w nowej sytuacji, nowej roli,

- Stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,

- Wzajemne poznanie się uczniów i nauczyciela,

- Integracja zespołu klasowego,

- Nawiązanie dobrych relacji nauczyciel – uczeń,

- Wypracowanie wspólnych norm i zasad,

- Zwiększenie otwartości,

- Wdrażanie do podejmowania ról,

- Wzbudzenie poczucia akceptacji,

- Uczenie się tolerancji,

- Wyrabianie orientacji czasowej w rozkładzie dnia w szkole,

- Poznanie zasad funkcjonowania szkoły,

- Poznawanie osób pracujących w szkole (dyrektor, pedagog, pielęgniarka, bibliotekarka, opiekunowie świetlicy)  – umiejętność zachowania się w stosunku do nich,

- Nawiązanie dobrych relacji z rodzicami, ułatwiających dalszą współpracę,

- Integracja rodziców między sobą,

- Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka,

- Pozyskanie rodziców do aktywnej współpracy z nauczycielem i ze szkołą

 

III. CZAS REALIZACJI – wrzesień 2015

 

We wrześniu rodzice mogą przyprowadzać dzieci do klasy i odbierać je po zakończonych zajęciach, po upływie tego czasu dzieci sprowadzane są do świetlicy.


IV. TREŚCI PROGRAMU

Treści programu

Forma realizacji

Pomoc w zaakceptowaniu roli ucznia, odpowiedzialnego za powierzone zadania

Rozmowy

Nawiązanie bliskiego i serdecznego kontaktu z nauczycielem i innymi dziećmi

Zabawy integrujące

Pomoc dziecku w odnajdywaniu jego miejsca w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej

Zabawy integrujące

Przestrzeganie określonych zasad zachowania się w szkole

Zawarcie"klasowej umowy"

Prezentowanie własnej osoby

Zabawa "Poznajmy się"

Stwarzanie okazji do gromadzenia informacji na temat samego siebie

Zajęcia, zabawy, rozmowy

Porównywanie własnego wyglądu z wyglądem innych dzieci z jednoczesnym uznaniem własnej odrębności

Rozmowy, obserwacje

Ocena swojej działalności

Samoocena

Poznanie i nazywanie swoich stanów emocjonalnych oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przykrych przez wspólną rozmowę z nauczycielem i dziećmi

Rozmowa, pokaz, drama

Uczestnictwo w zabawach i grach zespołowych

Gry i zabawy zespołowe

Uczestniczenie w sytuacjach, kiedy nabywa się przekonania, że wiele zależy ode mnie
Tworzenie kącików przyrodniczych, gazetek klasowych, ukwiecanie sali
Nabywanie właściwego stosunku do innych dzieci

Zajęcia, rozmowa

Rozumienie znaczenia takich wartości jak: tolerancja, życzliwość, koleżeństwo

Rozmowy

Kształtowanie poszanowania dla innych dzieci i pracowników szkoły

Rozmowy

Ostrożne, uważne i swobodne poruszanie się po sali i innych pomieszczeniach szkoły

Zwiedzanie budynku szkoły, pokaz, rozmowa, znaczki graficzne

Reagowanie na wezwania i polecenia nauczyciela

Rozmowa, obserwacja przez nauczyciela

Utrzymanie porządku w sali

Rozmowa, pokaz

Stwarzanie sytuacji sprzyjających integracji rodziców między sobą i ze szkołą, nauczycielem
Organizacja imprez klasowych, udział rodziców w wyjściach poza teren szkoły, zajęcia otwarte
Przyzwyczajanie dzieci do współpracy i współdziałania w grupie

Zajęcia, zabawy

Uświadomienie konieczności poszanowania cudzej własności

Rozmowa, pokaz


V. METODY I TECHNIKI PROWADZENIA ZAJĘĆ

 

Obserwacja,

Pokaz,

Metody oparte na słowie:

- rozmowa,

- dyskusja,

- objaśnienia,

Metody czynne – oparte na działalności dzieci

- metoda samodzielnych doświadczeń

- metoda kierowania własną działalnością dziecka

- metoda zadań stawianych dziecku

- metoda ćwiczeń

Metody interaktywne

- burza mózgów

- krąg

- gry dramowe

Techniki

- rysunek

- zabawy ruchowe

- kula śniegowa

Formy pracy

- zespołowa

- grupowa

- indywidualna

VI. OCZEKIWANE EFEKTY

- Dziecko bezstresowo staje się uczniem,

- Dziecko czuje się bezpiecznie w murach szkoły,

- Dziecko jest akceptowane,

- Szanuje nauczyciela i kolegów w klasie,

- Uczestniczy w tworzeniu zasad zachowania,

- Potrafi pracować w zespole,

- Nie ma uprzedzeń do innych, porozumiewa się ze wszystkimi w klasie,

- Wie co świadczy o jego wyjątkowości,

- Swobodnie porusza się po budynku szkolnym,

- Wie, jak funkcjonuje szkoła,

- Umie słuchać innych,

- Wie, że każdy jest inny i ma do tego prawo,

- Rodzic ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko,

- Rodzic współpracuje z nauczycielem,

- Rodzice czynnie uczestniczą w życiu klasowym.

 

 VII. PLAN PRACY W PIERWSZYM TYGODNIU  NAUKI W SZKOLE

 


DATA/CZAS

TEMAT DNIA

CELE

FORMY REALIZACJI

Dzień pierwszy

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Udział w szkolnej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, powitanie dzieci w szkole, spotkanie z nauczycielami w klasie

Spotkanie na placu

apelowym.

Dzień drugi

Zajęcia według planu lekcji

Kto jest w mojej klasie?

Wzajemne zapoznanie się uczniów i N.

Poznanie pana dyrektora i pracowników szkoły.

Zabawy integrujące grupę –

poznanie imion dzieci, ,

wizytówki, klasowy bukiet,

odwiedziny pana dyrektora

w klasach – przywitanie

pierwszaków.

Dzień trzeci

zajęcia według planu lekcji

Jaka jest nasza szkoła

Wycieczka po szkole. Poznanie pomieszczeń szkolnych, poszanowanie pracy wszystkich pracowników szkoły, zasady korzystania z szatni, świetlicy, budowanie więzi między uczniami

Zabawy integrujące grupę

Zwiedzanie szkoły

Spotkanie z panią

bibliotekarką, paniami

ze świetlicy, odwiedziny

w klasach II-VII

Dzień czwarty

Zajęcia według planu lekcji

Jaka jest nasza klasa

Poznanie swojej klasy, sprzęty, kąciki.

Nabywanie umiejętności korzystania   z  różnych sprzętów, przedmiotów, pomieszczeń (toaleta).

Zabawy integracyjne,

ze śpiewem, zabawy

ruchowe, orientacyjno-porządkowe,

Spotkanie z panią pielęgniarką.

Dyżurny klasowy – jego obowiązki.

 

Ewaluacja programu będzie dokonana poprzez

- obserwację

- wytwory dzieci

- rozmowy z rodzicami

- ocenę rodziców (ankieta)

Wyniki ewaluacji zostaną zestawione z diagnozą sytuacji wychowawczej klasy na koniec roku szkolnego.

Zmieniony ( 28.03.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »