REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Dorota Kowalczyk   

 

Regulamin Świetlicy Szkolnej
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, jak również zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oczekującym na odjazd autobusów szkolnych.

 

 

 

 

       I.            Postanowienia ogólne

1.     Świetlica jest integralną częścią szkoły — w swojej programowej działalności realizuje cele
i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo- opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

2.     Plan pracy świetlicy opracowywany jest co roku przez opiekunów świetlicy
(modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez
dyrektora szkoły.

    II.            Cele i zadania świetlicy

1.      Zajęcia wychowawczo – edukacyjne:

Opiekunowie w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 • a) Zorganizowaną opiekę wychowawczą uczniom dojeżdżającym w godzinach przed lekcjami  lub po lekcjach
 • b) Pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteres
 •  c) Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
 • d) Rozwijają zainteresowania oraz zdolności uczniów
 • e)Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej
 • f) Udzielają indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 •   g) Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek
 •  h) Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym. 
 • i) Prowadzą pracę wychowawczą zmierzającą do kształtowania u wychowanków-właściwej postawy społeczno-moralnej.
2.      Zajęcia opiekuńczo – wychowawcz
Opiekunowie w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
 • a) Zorganizowaną opiekę wychowawczą uczniom dojeżdżającym w godzinach przed lekcjami lub po lekcjach
 • b)Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
 • c) Prowadzą pracę wychowawczą zmierzającą do kształtowania u wychowanków-właściwej postawy społeczno-moralnej.
 • d)Zapewniają bezpieczeństwo podczas oczekiwania na odjazd do domów oraz wsiadania dzieci do autobusów szkolnych
3.      Do zadań świetlicy należy:
 • a) Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy.
 • b) Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań.
 • c) Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek,kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego.
 • d) Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
 • e) Rozwijanie samodzielności i samorządności.
 • f) Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi
 • g) Zapewnienie bezpieczeństwa

 

 III.            Założenia organizacyjne

1.      Zajęcia świetlicy podzielone są na:

·        Zajęcia wychowawczo – edukacyjne

·        Zajęcia wychowawczo – opiekuńcze

2.      Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 8.00-15.00.

3.      Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający.

4.       W świetlicy szkolnej mogą również przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na
planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne lub uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.

5.      Rodzice odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach powinni powiadomić o tym nauczyciela — opiekuna świetlicy.

6.      Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic dziecka (opiekun).

7.      Za rzeczy przynoszone przez dzieci do świetlicy, nauczyciel sprawujący opiekę na
świetlicy nie ponosi odpowiedzialności.

8.      Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców
(opiekunów).

 

  IV.            Organizacja pracy świetlicy szkolnej

1.      Zajęcia wychowawczo – edukacyjne:

·        Rozkład zajęć świetlicy określa załącznik nr 1

2.      Zajęcia wychowawczo – opiekuńcze:

·        Rozkład zajęć świetlicy określa załącznik nr 1

     V.            Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

1.      Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

·                Korzystania z pomocy nauczyciela — opiekuna świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.

·                Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

·                Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, itp.

·                Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.

·                Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.

2.      Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

·                Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.

·                Zachowywania się tak, by me przeszkadzać innym w zabawie i nauce.

·                Słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela — opiekuna świetlicy

·                Dbania o higienę osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.

·                Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.

·                Ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia.

·           Nieopuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia nauczycielowi (osoby, które chcą się zwolnić z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodzica. W nagłych wypadkach wystarczy telefoniczna prośba rodzica o zwolnienie ucznia z zajęć świetlicowych).

·                Przestrzegania regulaminu świetlicy.

  VI.            Nagrody i kary wobec wychowanków

1.      Kary:

·        Upomnienie udzielone przez nauczyciela — opiekuna świetlicy.

·        Uwaga w dzienniczku.

·        Upomnienie, nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

·        Obniżenie oceny z zachowania.

·        Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefoniczne).

2.      Nagrody:

·      Wyróżnienie przez nauczyciela – opiekuna świetlicy.

·      Pochwała w dzienniczku.

·      Pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy.

·      Podniesienie oceny z zachowania.

·      Nagroda rzeczowa wręczona podczas uroczystego apelu.

 

Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej

w dniu 14 września 2015r.

 

Załącznik nr 1.

ROZKŁAD ZAJĘĆ  ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

GODZINY PRACY

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

800 - 1030

 

……………….

 

……………..

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

 

……………….

 

……………….

 

1050 - 1135

 

……………….

 

…………….

 

……………….

 

……………….

 

………………

 

 

1145 – 1230

 

 

Zajęcia opiekuńczo - edukacyjne

 

Zajęcia opiekuńczo - edukacyjne

 

Zajęcia opiekuńczo - edukacyjne

 

Zajęcia opiekuńczo - edukacyjne

 

Zajęcia opiekuńczo - edukacyjne

 

1230 – 1315

 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

 

1330 - 1415

 

Zajęcia opiekuńczo - edukacyjne

 

Zajęcia opiekuńczo - edukacyjne

 

Zajęcia opiekuńczo - edukacyjne

 

Zajęcia opiekuńczo - edukacyjne

 

Zajęcia opiekuńczo - edukacyjne

 

1415 – 1500

 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

 

Zmieniony ( 09.09.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »